Utbetaling av feriepenger

Flertallet av arbeidstakere i Norge har såkalt felles feriepengeutbetaling. Det vil si at alle i virksomheten får feriepengene utbetalt på samme tidspunkt, ofte kombinert med et “trekk” i lønn. Ferieloven har imidlertid en helt annen hovedregel for når feriepenger skal betales ut. Loven har også klare regler for utbetaling når arbeidsforholdet opphører.

Ferieloven § 11 gir hovedregelen for utbetaling av feriepenger. Feriepenger som er opptjent hos arbeidsgiver det foregående opptjeningsåret, skal betales ut siste vanlige lønningsdag før ferien. Arbeidstaker kan likevel kreve at feriepengene betales ut senest 1 uke før ferien begynner. Deles ferien, skal feriepengene fordeles tilsvarende.
 
Kan avtale unntak
Med unntak av bestemmelsene om utbetaling av feriepenger fra folketrygden kan lovens utbetalingsmåter for feriepenger fravikes ved tariffavtale. Kravet om en tariffavtale innebærer at det skal inngås en skriftlig avtale om det mellom arbeidsgiver og arbeidstakernes representanter. Slik avtale kan med andre ord også inngås i virksomheter som ikke har tariffavtale fra før og hvor ingen fagforbund er inne i bildet.
 
Unntaket som oftest avtales er felles feriepengeutbetaling. Det vil si at arbeidstaker ikke får feriepenger når ferien avvikles, men virksomheten betaler i stedet ut feriepenger til alle arbeidstakerne på samme tidspunkt. Ofte skjer utbetalingen i juni måned.
 
Ferieloven gir ikke rett på lønn under ferie. Det er feriepengene som skal dekke bortfalt arbeidsinntekt i ferien. Når en har en felles feriepengeutbetaling, betales det vanligvis ikke ut lønn i måneden for feriepengeutbetaling. Det fører til at arbeidstaker i mange tilfeller får utbetalt vanlig lønn når han har ferie.
 
Feriepenger for ikke avviklet og overført ferie
Ferie som ikke er avviklet overføres til neste år. Feriepengene for denne type ferie overføres også, og utbetales når ferien avvikles. I virksomheter som har avtalt felles feriepengeutbetaling vil en slik overføring ikke skje, siden feriepengene allerede er utbetalt. Det vil da være retten til ferie med lønn som overføres.
 
Utbetaling når arbeidsforholdet opphører
Opphører arbeidsforholdet, skal alle opptjente feriepenger betales ut siste vanlige lønningsdag før fratredelsen. Arbeidsgiver og arbeidstaker kan da fritt avtale et senere utbetalingstidspunkt, for eksempel etter årsskiftet.