Tema

Permisjon ved fødsel og adopsjon

Relaterte emner

Ferie under foreldrepermisjonen

Ferieloven åpner for at arbeidstaker kan kreve å avvikle lovbestemt ferie i permisjonstiden. Foreldrepermisjonen regnes i utgangspunktet som en sammenhengende periode, men kan stanses underveis, blant annet i forbindelse med lovbestemt ferie. Den lovbestemte ferien er på 4 uker og 1 dag.

Arbeidstaker kan oppgi tidspunktet for lovbestemt ferie på kravskjemaet for foreldrepenger, eller søke underveis om at permisjonen utsettes.

Oppgis på kravskjemaet
Har arbeidstaker allerede bestemt seg for tidspunkt for ferie når vedkommende søker om foreldrepenger, oppgis tidspunktet på kravskjemaet for foreldrepenger som leveres NAV. NAV sjekker arbeidstakers opplysninger mot det arbeidsgiver har oppgitt på skjemaet for inntekts- og skatteopplysninger. Permisjonen stanses da under ferieavviklingen. Det er et krav at den gjenstående delen av stønadsperioden tas umiddelbart etter at ferien er over, hvis det ikke er avtalt å utsette uttaket av foreldrepenger.

Senere søknad om utsettelse
Er ikke tidspunktet for ferie oppgitt på kravskjemaet for foreldrepenger, vil de underveis likevel kunne stoppe permisjonen ved å søke om å utsette den resterende foreldrepermisjonen på grunn av lovbestemt ferie. Også i slike tilfeller må det leveres bekreftelse fra arbeidsgiver på at ferie skal avvikles i det aktuelle tidsrommet. 

Når foreldrene verken har opplyst på kravskjemaet at ferie skal avvikles eller søkt om at foreldrepengeperioden utsettes, avvikles ferie og permisjon samtidig. Det gjelder både i fellesperioden som kan fordeles mellom foreldrene, og i fedrekvoten.

Feriepenger av foreldrepenger fra NAV
Feriepenger fra trygden ytes til arbeidstakere med 10,2 % av foreldrepengene som er utbetalt for inntil 12 uker per stønadsperiode med full dekningsgrad, eller for inntil 15 uker per stønadsperiode med redusert dekningsgrad.

Det er de 12, henholdsvis 15, første ukene av stønadsperioden som legges til grunn ved beregningen av feriepengene.

Feriepenger betales ut av Arbeids- og velferdsdirektoratet i annen halvdel av mai året etter opptjeningsåret.