Tema

Permisjon ved fødsel og adopsjon

Relaterte emner

Svangerskapspenger

En kvinne har rett til svangerskapspenger når hun etter bestemmelser i lov eller forskrift må slutte i arbeidet fordi hun er gravid.

Det er en forutsetning at

  • det ikke har vært mulig å omplassere kvinnen til annet høvelig arbeid
  • fraværet fører til at kvinnen taper pensjonsgivende inntekt
  • kvinnen har vært i arbeid i minst 4 uker før hun måtte slutte i arbeidet

NAV gir ikke ytelser for lengre tid tilbake enn 3 måneder. Settes kravet fram senere, blir utbetalingen redusert.

Hvilken periode gis det svangerskapspenger for?
Svangerskapspenger ytes fra det tidspunktet kvinnen er pålagt å slutte i arbeidet. Ytelsen gis fram til 3 uker før fødselen. Fra samme tidspunkt går kvinnen over på foreldrepenger.

Hvordan søke om svangerskapspenger?
Arbeidstaker må søke på Arbeidstilsynets skjema om tilrettelegging og omplassering på grunn av graviditet. Lege eller jordmor må fylle ut sin del av skjemaet før arbeidstaker leverer det til arbeidsgiver. Kan ikke arbeidsgiver omplassere arbeidstakeren, må arbeidsgiver fylle ut sin del av skjemaet før det sendes til NAV.

Forskutterer arbeidsgiver lønn i den perioden arbeidstaker har rett til svangerskapspenger, regnes avkrysning om det på inntekts- og skatteopplysningsskjemaet som et krav om refusjon fra folketrygden. Refusjonen er likevel betinget av at også arbeidstaker setter fram eget krav om svangerskapspenger til rett tid

Slik beregnes svangerskapspengene
Svangerskapspenger beregnes på samme måte som sykepenger. Inntekten må på årsbasis utgjøre minst 50 % av folketrygdens grunnbeløp. Det ytes ikke svangerskapspenger for den delen av inntekten som overstiger 6 ganger grunnbeløpet.