Tema

Permisjon ved fødsel og adopsjon

Relaterte emner

Utvidet rett til foreldrepenger for far

I enkelte tilfeller kan far få utvidet rett til foreldrepenger. Eksempelvis når han er den eneste som har opparbeidet seg rett til foreldrepenger når han er alene om omsorgen eller mor mottar uføretrygd. 

Når bare far har opparbeidet seg rett til foreldrepenger
Når foreldrene bor sammen, men kun far har rett på foreldrepenger, er stønadsperioden 40/50 uker både ved fødsel og adopsjon.

Det stilles likevel spesielle krav til mor hvis far skal ta ut foreldrepenger som ikke er fedrekvote.

Når far er alene om omsorgen
Har far tjent opp rett til foreldrepenger og er alene om omsorgen for barnet, er stønadsperioden 46/56 uker både ved fødsel og adopsjon.

Med «alene om omsorgen» menes at foreldrene ikke bor sammen (og far har omsorgen alene), at far er enslig adoptant, eller at mor til barnet er død.

Når mor mottar uføretrygd
Mottar mor uføretrygd fra folketrygden og ikke har tjent opp rett til foreldrepenger selv, har far rett til å ta ut foreldrepenger i samme antall uker som fedrekvoten.

De ordinære vilkårene for foreldrepenger må være oppfylt for farens del. Ukene far har rett til regnes ikke som fedrekvote etter folketrygdloven § 14-12, men skal behandles som ordinære foreldrepenger.

Det stilles ingen krav til uføregrad hos mor. Det er tilstrekkelig at hun mottar uføretrygd fra folketrygden. Det stilles heller ikke krav til mors aktivitet i slike tilfeller.

Har mor tjent opp rett til foreldrepenger, gjelder de ordinære reglene for rett til foreldrepenger.