Tema

Permisjon ved fødsel og adopsjon

Relaterte emner

Svangerskapspermisjon

Retten til svangerskapspermisjon
Retten til svangerskapspermisjon gir mor mulighet til å ta fri 12 uker i løpet av svangerskapet for å sikre ro og hvile. Det er en rett den gravide har, men ingen plikt. Arbeidstaker avgjør selv om hun vil benytte seg av hele eller deler av denne retten til permisjon. 

Det vanligste er at mor går ut i svangerskapspermisjon 3 uker før termindato når utbetalingen av foreldrepenger starter.

Sykmelding ved tvillingsvangerskap
Bærer man tvillinger, er det å anse som et risikosvangerskap og sannsynligheten er stor for å bli fulltidssykemeldt rundt uke 28. Sykmelding blir gitt av legen etter en konkret vurdering. 

Retten til foreldrepenger
Retten til ytelser etter folketrygdloven inntrer tidligst 12 uker før fødsel og senest 3 uker før fødsel. Benytter en gravid arbeidstaker seg av svangerskapspermisjon før dette tidspunktet, har hun ikke krav på godtgjørelse og må ta den ut uten lønn. 
Uavhengig av når man velger å ta ut svangerskapspermisjon starter stønaden å løpe senest 3 uker før fødsel. Velger mor å jobbe helt frem til termin vil stønadsperioden derfor bli 3 uker kortere. Tar mor ut mer enn 3 uker svangerskapspermisjon, blir tiden med permisjon etter fødselen tilsvarende begrenset.

Fravær på grunn av sykdom regnes som sykefravær på vanlig måte, og går ikke inn under de 12 ukene med permisjon under svangerskapet.

Varsling
Den som vil benytte retten til permisjon skal varsle arbeidsgiver snarest mulig, og senest innen visse frister.