Tema

Permisjon

Relaterte emner

Permisjon ved fødsel og adopsjon

Alle yrkesaktive foreldre har rett på foreldrepermisjon i forbindelse med fødsel, adopsjon eller omsorgsovertakelse av barn under 15 år. I forkant av permisjonen er det viktig å varsle arbeidsgiver så tidlig som mulig og senest innen gitte frister. 

Oppfyller man folketrygdens vilkår for rett til foreldrepenger, vil han ha rett til økonomisk kompensasjon i form av svangerskapspenger eller foreldrepenger fra NAV i permisjonstiden.

Alle arbeidstakere har rett til foreldrepenger har krav på full eller forholdsmessig lønn under permisjon ved svangerskap, fødsel eller adopsjon, noe som følger av arbeidsmiljøloven. Det forutsetter at vilkårene for henholdsvis svangerskaps- og foreldrepenger i folketrygdeloven er oppfylt. Stønadsperioden for foreldrepenger av henger av valgt dekningsgrad.

Det er mulig å ta delvis permisjon kombinert med gradert uttak av foreldrepenger. 

I etterkant  permisjon har hun krav på ammefri. Etter arbeidsmiljøloven er denne rettigheten lønnet i barnets første leveår. Tariffavtaler og interne bedriftsavtaler kan gi gunstigere ordninger.