Tema

Permisjon

Relaterte emner

Permisjon ved fødsel og adopsjon

Alle yrkesaktive foreldre har rett på foreldrepermisjon i forbindelse med fødsel, adopsjon eller omsorgsovertakelse av barn under 15 år. I forkant av permisjonen er det viktig å varsle arbeidsgiver så tidlig som mulig og senest innen gitte frister. 

Oppfyller man folketrygdlovens vilkår for rett til foreldrepenger, vil man ha rett til økonomisk kompensasjon i form av svangerskapspenger eller foreldrepenger fra NAV i permisjonstiden.

Stønadsperioden for foreldrepenger avhenger av valgt dekningsgrad.

Det er mulig å ta delvis permisjon kombinert med gradert uttak av foreldrepenger. 

Etter arbeidsmiljøloven er retten til ammefri bare lønnet i barnets første leveår. Tariffavtaler og interne bedriftsavtaler kan gi gunstigere ordninger.