Tema

Permisjon

Relaterte emner

Permisjon ved overtakelse av fosterbarn

Den som tar imot fosterbarn under 15 år har rett til foreldrepermisjon etter samme regler som ved adopsjon. Retten til permisjon gjelder fra det tidspunktet arbeidstaker overtar omsorgen for barnet. Arbeidstaker skal varsle arbeidsgiver om permisjonen.

En av fosterforeldrene har i tillegg rett til 2 ukers omsorgspermisjon i forbindelse med omsorgsovertakelsen.

Lønnskompensasjon fra barneverntjenesten
Det gis ikke stønad fra folketrygden når man overtar omsorgen for fosterbarn.

Hvis barneverntjenesten krever eller ønsker at en av fosterforeldrene skal slutte i annet arbeid for å være hjemmeværende, vil vedkommende som regel få lønnskompensasjon fra barneverntjenesten i form av forhøyet arbeidsgodtgjørelse.