Tema

Permisjon ved fødsel og adopsjon

Relaterte emner

Retten til foreldrepermisjon

Mor og far har rett på 12 måneder permisjon til sammen. Foreldrene har uansett rett til permisjon når det ytes foreldrepenger fra folketrygden. Ved flerbarnsfødsel/adopsjon utvides foreldrepengeperioden og dermed permisjonen. Fra 1. juli 2019 utvides foreldrepengeperioden også ved for tidlig fødsel.

Fars omsorgspermisjon i forbindelse med fødselen kommer i tillegg.

Tre uker før fødsel (svangerskapspermisjon) og 6 uker etter fødsel (mødrekvote) er forbeholdt mor. Ut over det legger ikke arbeidsmiljøloven føringer for hvordan permisjonen skal tas ut. Med andre ord kan man ta ut permisjonen samtidig. Det er likevel viktig å være bevisst på at retten til foreldrepenger etter folketrygdloven gir strengere føringer for når man har krav på utbetaling ved uttak av permisjon i forbindelse med fødsel/adopsjon.

Hvis ikke begge foreldre har omsorg for barnet, kan retten til permisjon tilfalle en annen omsorgsperson. Retten til fri blir da tildelt den som faktisk har omsorg for barnet, i stedet for en av foreldrene.