Tema

Permisjon ved fødsel og adopsjon

Relaterte emner

Fedrekvote

Foreldrepermisjonen er etter folketrygdloven inndelt i tre: fedrekvote, mødrekvote og fellesperiode. Fedrekvoten og mødrekvoten er like lange.

Fedrekvoten er

  • 15 uker når barnet er født eller adoptert 1. juli 2018 eller senere
  • 10 uker når barnet ble født eller adoptert før 1. juli 2018
  • 19 uker ved 80 % foreldrepenger når stønadsperioden starter 1. januar eller senere

Vilkår for uttak av fedrekvote
Det er et krav at begge foreldrene har tjent opp rett til foreldrepenger. Har ikke far tjent opp en slik rett, er det ingen fedrekvote. Mor vil da ha krav på hele permisjonen.

Fars rett til å ta ut fedrekvoten er ikke avhengig av hva mor gjør i samme periode. Uttaket av foreldrepenger skal som hovedregel ikke overstige 100 % av valgt sats (80 eller 100 % dekning). Det betyr at man ikke kan ta ut full mødrekvote og fedrekvote samtidig. Det er likevel åpnet for at mor under fedrekvoten kan ta ut opp til 50 % foreldrepenger av valgt sats. Det samme gjelder for far under uttaket av mødrekvoten. Det åpnes dermed for at begge foreldre kan være hjemme deler av tiden samtidig. Stønadsperioden justeres da tilsvarende.

Overføring av fedrekvote til mor
Velger far å ikke benytte seg av fedrekvoten, faller ukene bort på lik linje med mødrekvoten. Det samme gjelder den delen av kvoten som står igjen når far bare tar ut en begrenset del av den angitte perioden. Men om far på grunn av sykdom eller skade er helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet eller er innlagt i helseinstitusjon, vil man kunne overføre fedrekvoten til mor. Særskilt legeerklæring må da leveres NAV lokalt.

I enkelte situasjoner kan mor også ha rett på hele stønadsperioden alene. Det er tilfelle der far ikke har rett på fedrekvote, enten fordi han ikke har opparbeidet rett til foreldrepenger eller fordi mor er alene om omsorgen for barnet.

Alternativt kan far søke om å utsette perioden med fedrekvote, hvis foreldrene ikke synes det er hensiktsmessig at perioden overføres til mor.
 
Fordeling av fellesperioden
Fellesperioden er de ukene som gjenstår når mødrekvoten, fedrekvoten og de 3 ukene før termin er trukket fra. Det er aktivitetsplikt for mor for at far skal ha rett til å ta ut permisjon ut over fedrekvoten. Det stilles ikke tilsvarende krav til far for at mor skal kunne ta ut permisjon ut over mødrekvoten. Tar far hele eller deler av fellesperioden, kan mor ha krav på ammefri.
 
Varsel om fedrekvoten
De ordinære reglene om varsel til arbeidsgiver gjelder også i slike tilfeller.