Tema

Permisjon ved fødsel og adopsjon

Relaterte emner

Særskilte krav til mor når far skal ta ut fellesperioden

Skal far ta ut foreldrepenger som ikke er fedrekvote, stilles det spesielle krav til mor. Forutsetningen for at far skal ha rett på foreldrepenger i hele eller deler av fellesperioden, er at det er et omsorgsbehov for barnet. 

Det er derfor en forutsetning at mor enten

  • arbeider helt eller delvis
  • tar godkjent utdanning på heltid
  • tar godkjent utdanning kombinert med arbeid som til sammen blir heltid
  • på grunn av sykdom eller skade er helt avhengig av hjelp til å ta seg av barnet, eller er innlagt i helseinstitusjon og ikke kan ta seg av barnet
  • deltar i introduksjonsprogrammet for nyankomne innvandrere, eller
  • deltar i kvalifiseringsprogrammet for personer med vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne.

Retten til foreldrepenger varierer etter hvor mye mor jobber 
I fellesperioden blir fars rett til foreldrepenger i mange tilfeller redusert tilsvarende mors reduserte arbeidstid. Jobber mor 60 %, har far rett på 40 % foreldrepenger. Men når mor jobber 75 % eller mer, kan far ta ut 100 %. Man tillater altså en viss grad av dobbeltomsorg, ved at både mor og far kan være hjemme samtidig
 

Hvor mye jobber mor? Hvor mye foreldrepenger kan far ta ut?
75 % eller mer Opptil 100 %
Under 75 % Foreldrepenger blir redusert tilsvarende

Når det skal avgjøres hva som er full arbeidstid, må det tas utgangspunkt i hva som gjelder for den aktuelle stillingen eller det aktuelle yrket.

Mor vil ha plikt til å opplyse om endringer i arbeidsforholdet, for eksempel ved skifte av arbeidstidsprosent.