Tema

Permisjon

Relaterte emner

Omsorgspermisjon

I forbindelse med fødsel har far rett til 2 uker omsorgspermisjon når han bor sammen med mor og bruker permisjonstiden til omsorg for familie og hjem. Retten til omsorgspermisjon gjelder også medmor. 

Vil far bruke retten til permisjon, skal arbeidsgiver varsles tidligst mulig

Har far rett på lønn i permisjonstiden?
Permisjonen utløser ikke rett til stønad fra folketrygden, og man har heller ikke krav på lønn fra arbeidsgiver. Dette kan være regulert i tariffavtale, eller arbeidsgiver velger å betale ut lønn i hele eller deler av omsorgspermisjonen.

Hvis foreldrene ikke bor sammen
Bor ikke foreldrene sammen, kan fars rett til de 2 ukene med permisjon utøves av en annen som bistår mor under svangerskapet. Man må kunne kreve en viss grad av tilknytning mellom mor og denne personen, for eksempel at de er i slekt, nære venner, eller lever i homofilt partnerskap.

Adoptivforeldre
Den som tar imot adoptivbarn har i tillegg til foreldrepermisjon rett til 2 uker omsorgspermisjon i forbindelse med at omsorgen for barnet overtas. Retten gjelder den av foreldrene som ikke tar ut foreldrepermisjon fra omsorgsovertakelsen. Begge foreldre vil da få anledning til å være hjemme med barnet samtidig, slik biologiske foreldre kan. Rett til omsorgspermisjon gjelder ikke ved stebarnsadopsjon eller hvis barnet er over 15 år når omsorgsovertakelsen skjer.

Fosterforeldre
Fosterforeldre har rett til 2 uker omsorgspermisjon i forbindelse med overtakelse av barn under 15 år. Retten til permisjon gjelder den av fosterforeldrene som ikke skal være hjemme med barnet/barna.  
 

 

Verdt å vite

  • Retten til omsorgspermisjon gjelder for hver enkelt barnefødsel/omsorgsovertakelse. Får man flere barn samtidig, regnes det som en fødsel/omsorgsovertakelse, og innebærer ingen utvidelse av antall uker med permisjon