Tema

Permisjon

Relaterte emner

Varsel om permisjon

Den som ønsker å ta ut full eller delvis foreldrepermisjon skal varsle arbeidsgiver snarest mulig og senest: 

  • 1 uke før fravær på mer enn 2 uker
  • 4 uker før fravær på mer enn 12 uker
  • 3 måned før fravær på over 1 år

Avtale om gradert uttak kan inngås etter at stønadsperioden har startet. Stønadsmottakeren kan også avslutte avtalen tidligere enn planlagt, hvis arbeidsgiver er enig. Det kan inngås flere avtaler i løpet av en stønadsperiode. Ved slike endringer eller avtale om ny permisjon gjelder de samme varslingsreglene.

Oversittes fristen, betyr ikke det at arbeidstaker må utsette permisjonen, hvis permisjon er nødvendig på grunn av forhold arbeidstaker ikke hadde kjennskap til da fristen gikk ut, og varsel gis snarest mulig.

Tvist om hvorvidt varsel ved permisjon er gitt til rett tid kan behandles av Tvisteløsningsnemnda.