Tema

Permisjon ved fødsel og adopsjon

Relaterte emner

Utvidet rett til foreldrepenger for mor

Mor kan ha rett til foreldrepenger også for den perioden som i utgangspunktet er forbeholdt far

  • når far ikke har rett på foreldrepenger, se folketrygdloven § 14-12 første ledd og § 14-6
  • når mor er alene om omsorgen for barnet 

Også når far på grunn av egen sykdom eller skade er helt avhengig av hjelp for å ta seg av barnet, eller er innlagt i helseinstitusjon, kan fedrekvoteukene overføres til mor.

Når mor er alene om omsorgen for barnet, kan far likevel ta ut fedrekvote hvis foreldrene er enige om det og vilkårene ellers er oppfylt.