Tema

Permisjon ved fødsel og adopsjon

Relaterte emner

Retten til foreldrepenger

For at mor eller far skal ha rett til foreldrepenger i forbindelse med fødsel eller ved adopsjon av barn under 15 år, må følgende vilkår være oppfylt: 

  • Mor eller far må ha vært yrkesaktiv med pensjonsgivende inntekt i 6 av de 10 siste månedene før de begynner på stønadsperioden.
  • Den pensjonsgivende inntekten må tilsvare minst 0,5 x folketrygdens grunnbeløp på årsbasis.

Som yrkesaktivitet regnes også

  • utdanningspermisjon med lønn fra arbeidsgiver i forbindelse med videreutdanning og etterutdanning
  • tidsrom med løpende etterlønn fra arbeidsgiver
  • avtjent militær- eller siviltjeneste eller obligatorisk sivilforsvarstjeneste

Hvem har rett på foreldrepenger?
Hovedregelen er at foreldrepenger kan ytes til barnets mor eller far ved fødsel, og ved adopsjon av barn under 15 år. Det er et krav at begge foreldre er juridisk mor eller far til barnet. Medmor har samme rettigheter som far.

Likestilt med de rettighetene mor og far har er:

  • Tidlig stebarnsadopsjon
  • Personer som overtar foreldreansvaret etter barneloven

Medmor
Lesbiske kvinner som er gift / registrerte partnere / samboere har rett til å bli vurdert for assistert befruktning. Mors ektefelle/partner/samboer kan på nærmere vilkår søke om å bli medmor til barnet. Vedtak om medmorskap fattes av folkeregistermyndigheten, og innebærer at barnet sikres to juridiske foreldre. Vedtak kan fattes før barnet er født.
 
Stebarnsadopsjon
Farens ektefelle eller registrerte partner kan søke om stebarnsadopsjon for å få det juridiske foreldreskapet overført. Det gjelder likevel ikke når stønadsperioden ved fødsel fortsatt løper.
 
Overtakelse av foreldreansvar
Hvis en eller begge foreldre dør, vil ny omsorgsperson som overtar foreldreansvaret få rett til permisjon og stønad på linje med adopsjon. Det gjelder også biologiske foreldre som ikke har etablert en faktisk tilknytning til barnet/barna fordi de har hatt en beskjeden eller ingen samværsordning. Barnet må i slike tilfeller være under 15 år.
 
Adopsjon av ektefellens barn
Adopsjon av ektefellens barn gir ikke rett til foreldrepenger.
 
Unntatt fra denne hovedregelen er tilfeller der det er fattet vedtak om adopsjon etter adopsjonsloven, og adopsjonen skjer mens stønadsperioden ved fødsel fortsatt løper (tidlig stebarnsadopsjon). I slike tilfeller gis adoptivforelderen tilsvarende rettigheter som fedre i resten av stønadsperioden. Det er ingen plikt til å ta ut fedrekvote.
 
Det er tilstrekkelig at NAV får en bekreftelse på at det er fattet vedtak etter adopsjonsloven, og på tidspunktet for adopsjonen.
 
Varsling
Den som benytter permisjonsretten skal varsle arbeidsgiver så snart som mulig og senest innen visse frister.