Tema

Permisjon ved fødsel og adopsjon

Relaterte emner

Utsatt uttak av foreldrepenger

Etter fødselen/adopsjonen kan stønadsperioden for foreldrepenger utsettes når 

a) den som mottar foreldrepenger har lovbestemt ferie. Det gjelder både fellesperioden, og i fedrekvoten eller mødrekvoten. Med lovbestemt ferie menes ferie som følger av ferieloven. Avtalefestet ferie, for eksempel tariffestet ferie, gir ikke rett til utsettelse. Ferie overført fra året før og forskuddsferie må dokumenteres av arbeidsgiver. 
  
b) den som mottar foreldrepenger midlertidig er i inntektsgivende arbeid på heltid. Utsettelsen innebærer at uttaket avbrytes og forskyves i sin helhet i den perioden arbeidet varer fordi ingen av foreldrene mottar foreldrepenger i denne perioden.

Hele perioden med foreldrepenger kan utsettes, med unntak av 3 uker før og 6 uker etter fødselen. Resten av mødrekvoten kan utsettes. Det gjelder også for hele fedrekvoten. Det må inngås skriftlig avtale med arbeidsgiver om slik utsettelse.

c) stønadsmottakeren på grunn av sykdom eller skade er helt avhengig av hjelp for å ta seg av barnet eller er innlagt i helseinstitusjon. Kortvarig sykdom som influensa og lignende gir ikke rett til å utsette foreldrepengene. Behovet må dokumenteres med særskilt legeerklæring.

Formålet med bestemmelsen er å fange opp situasjoner der mor eller far er helt avhengig av hjelp for å ta seg av barnet. Det kan være snakk om alvorlige bekkenløsningsplager, revmatiske lidelser, gjentatte besvimelsesanfall eller annen sykdom.

d) barnet er innlagt i helseinstitusjon. Perioden kan utsettes tilsvarende perioden barnet var innlagt i helseinstitusjon. I slike tilfeller kan foreldrene ha rett til pleiepenger etter folketrygdloven kapittel 9. For at søknaden om å utsette foreldrepengeperioden skal kunne innvilges, kreves det at institusjonen bekrefter innleggelsen. Bekreftelsen må angi hvor lenge perioden varte.

Stønadsperioden må tas ut sammenhengende i minst 30 stønadsdager (6 uker) før uttak kan utsettes.