Tema

Permisjon ved fødsel og adopsjon

Relaterte emner

Utvidet foreldrepermisjon uten lønn

Etter at foreldrepengeperioden er avsluttet, har hver av foreldrene rett på inntil 12 måneder utvidet foreldrepermisjon for hver fødsel/omsorgsovertakelse. Foreldrene kan ta ut slik permisjon samtidig. Er arbeidstaker alene om omsorgen, vil vedkommende ha rett på inntil 2 års permisjon. 

Arbeidstaker som har delvis permisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-6 har ikke rett til utvidet permisjon.

Kontinuitetskrav
Permisjonen må tas ut rett etter at den ordinære foreldrepermisjonen er avsluttet. Det betyr at foreldrene ikke kan velge å komme tilbake til arbeidet etter endt periode med foreldrepenger for så å ta utvidet foreldrepermisjon på et senere tidspunkt når barnet er blitt større. 

Kravet til kontinuitet gjelder foreldrene som helhet. Går mor ut i arbeid mens far er hjemme med barnet, kan hun gå ut i ulønnet permisjon når far er ferdig med sin permisjon, uten at kravet til kontinuitet er brutt.

Ekstra permisjon etter denne bestemmelsen gir ikke rett til ytelser fra folketrygden.

Den som vil benytte retten til utvidet foreldrepermisjon skal varsle arbeidsgiver i henhold til varslingsplikten i arbeidsmiljøloven § 12-7.