Tema

Permisjon ved fødsel og adopsjon

Relaterte emner

Mødrekvote

Foreldrepermisjonen er etter folketrygdloven inndelt i tre; mødrekvote, fedrekvote og fellesperiode. Mødrekvoten og fedrekvoten er like lange.

Mødrekvoten er

  • 15 uker når barnet blir født eller adoptert 1. juli 2018 eller senere
  • 10 uker når barnet er født eller adoptert før 1. juli 2018
  • 19 uker ved 80 % foreldrepenger når stønadsperioden starter 1. januar 2019 eller senere

Mor skal ta ut foreldrepermisjon de 3 siste ukene før termin og de 6 første ukene etter at barnet er født. Som en del av mødrekvoten inngår de 6 første ukene etter fødselen og hun kan derfor ikke selv bestemme når hele mødrekvoten skal tas ut. De resterende ukene bestemmer mor selv når hun vil ta ut. De må med andre ord ikke tas i sammenheng med de første 6 ukene etter fødselen.
 
Vilkår for uttak av mødrekvoten
Begge foreldrene må ha tjent opp rett til foreldrepenger. Har ikke far rett på foreldrepenger, vil mor ha krav på hele permisjonen.

Det stilles ikke krav til fars aktivitet for at mor skal kunne ta ut mødrekvoten. Uttaket av foreldrepenger skal som hovedregel ikke overstige 100 % av valgt sats (80- eller 100 % dekning). Det betyr at man ikke kan ta ut full mødrekvote og fedrekvote samtidig. Det er likevel åpnet for at far under mødrekvoten kan ta ut opp til 50 % foreldrepenger av valgt sats. Det samme gjelder her for mor under uttaket av fedrekvoten. Permisjonstiden reduseres tilsvarende.
 
Overføring av mødrekvote til far
Velger mor å ikke benytte seg av mødrekvoten, faller disse ukene bort på lik linje som for fedrekvoten. Men om mor på grunn av sykdom eller skade trenger hjelp til å ta seg av barnet, eller hun er innlagt i helseinstitusjon, kan hun overføre mødrekvoten til far. Det gjelder likevel ikke for de 6 første ukene etter fødselen. Denne delen av permisjonen må hun da utsette, ifølge folketrygdloven § 14-11 c), hvor far eventuelt kan kreve foreldrepenger etter folketrygdloven § 14-13 4. ledd i denne perioden.
 
Fordeling av fellesperioden
Fellesperioden er de ukene som gjenstår når mødrekvoten, fedrekvoten og de 3 ukene før termin er trukket fra.

Det er aktivitetsplikt for mor om far skal ha rett til å ta ut permisjon ut over fedrekvoten. Det stilles ikke aktivitetskrav til far for at mor skal kunne ta ut permisjon ut over mødrekvoten. Tar far ut hele eller deler av fellesperioden, har mor krav på ammefri hvis barnet fortsatt ammer fra mors bryst.