Tema

Permisjon

Relaterte emner

Foreldrepermisjon

Mor og far har rett på 12 måneder permisjon til sammen. Foreldrene har uansett rett til permisjon når det ytes foreldrepenger fra folketrygden. Ved flerbarnsfødsel/adopsjon utvides tidsrommet for permisjonen. Fars omsorgspermisjon i forbindelse med fødselen kommer i tillegg. 

Tre uker før fødsel (svangerskapspermisjon) og 6 uker etter fødsel (mødrekvoten) er forbeholdt mor. Ut over dette legger ikke arbeidsmiljøloven føringer for hvordan permisjonen skal tas ut. Med andre ord kan man ta ut permisjonen samtidig.

Foreldrepermisjon med utbetaling av foreldrepenger
Det er viktig å være bevisst på at folketrygdeloven gir strengere føringer på når man har rett på foreldrepenger. Selv om arbeidsmiljøloven gir rom for samtidig uttak av permisjon vil folketrygdeloven som hovedregel ikke gi stønad til begge foreldrene samtidig.

Foreldrepermisjon til annen omsorgsperson
Hvis ikke begge foreldre har omsorg for barnet, kan retten til permisjon tilfalle en annen omsorgsperson. Retten til fri blir da tildelt den som faktisk har omsorg for barnet, i stedet for en av foreldrene.