Tema

Permisjon ved fødsel og adopsjon

Relaterte emner

Beregning av foreldrepenger

Foreldrepenger til hver av foreldrene ved fødsel eller omsorgsovertakelse ved adopsjon beregnes på grunnlag av vedkommendes inntekt, etter samme regler som ved beregning av sykepenger fra folketrygden. 

Som hovedregel tilsvarer foreldrepengene full lønn, hvis ikke lønnen overstiger 6 ganger grunnbeløpet.

Mottar mor dagpenger eller sykepenger under arbeidsledighet, kan inntektsgrunnlaget per uke fastsettes på bakgrunn av den inntekten som er best i 6 av de 10 siste månedene før stønadsperioden tar til. Særbestemmelsen gjelder ikke adoptivforeldre eller biologiske fedre.

For mor eller far som avtjener militær- eller siviltjeneste eller obligatorisk sivilforsvarstjeneste i opptjeningstiden skal beregningsgrunnlaget minst svare til en årsinntekt på 3 ganger grunnbeløpet. Det gjelder hvis tjenesten har vart eller var ment å vare lenger enn 28 dager. Fører yrkesaktiviteten i opptjeningsperioden til et høyere grunnlag, skal foreldrepenger gis etter vanlige regler, siden det vil gi et gunstigere resultat.

Foreldrepenger ytes for alle dager unntatt lørdag og søndag.