Tema

Permisjon ved fødsel og adopsjon

Relaterte emner

Retten til delvis permisjon

Retten til delvis foreldrepermisjon i arbeidsmiljøloven § 12-6 er tett knyttet sammen med retten til gradert uttak av foreldrepenger etter folketrygdloven § 14-16

Med delvis permisjon menes at foreldrepenger ved fødsel eller adopsjon tas ut over en lengre periode, samtidig som mor eller far jobber deltid. Både mor og far kan ta ut delvis permisjon, enten hver for seg eller samtidig. Permisjonen kan tas ut som

  • kortere daglig arbeidstid
  • færre arbeidsdager per uke

Delvis permisjon må avtales mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Det er i utgangspunktet opp til arbeidstaker å avgjøre hvordan uttaket av delvis permisjon skal gjennomføres. Hver av foreldrene kan inngå avtale med bare en arbeidsgiver om gangen. Skal foreldrene ha gradert uttak samtidig, må de levere hver sin avtale.

Kan si nei ved vesentlig ulempe
Arbeidstakers ønske skal oppfylles med mindre det er til «vesentlig ulempe» for virksomheten. Gjør omstendigheter i virksomheten det umulig å ta ut delvis permisjon, må arbeidstaker ta permisjon på heltid. Arbeidsgiver må i så fall kunne dokumentere at en delvis permisjon vil være til «vesentlig ulempe».

Blir ikke partene enige, kan både arbeidsgiver og arbeidstaker bringe saken inn for tvisteløsningsnemnda.

Avtalen må være skriftlig
Ønsker arbeidstaker å ta ut graderte foreldrepenger, skal arbeidstaker og arbeidsgiver inngå skriftlig avtale om det. Avtalen kan inngås etter at stønadsperioden har startet. Partene kan inngå flere avtaler i løpet av en stønadsperiode.

Avtalen skal inneholde

  • stillingsprosent
  • hvilken periode arbeidstaker skal jobbe
  • antall uker/dager med fulle foreldrepenger som skal brukes til gradering
  • hvilket tidspunkt på dagen og hvilke ukedager permisjonen skal omfatte

Stønadsmottaker kan ikke avslutte en avtale om delvis permisjon / graderte foreldrepenger tidligere enn planlagt uten at arbeidsgiver er enig.