Tema

Permisjon

Relaterte emner

Permisjon ved omsorg for nærstående og nære pårørende

Arbeidstaker som pleier nærstående i hjemmet i livets sluttfase har rett til permisjon i 60 dager. Det ytes pleiepenger fra NAV i slike situasjoner.

Ytelsen kan tas ut i et angitt tidsrom eller i intervaller, for eksempel som enkeltdager over flere uker. Pleiepengedagene kan også fordeles mellom flere nærstående. Retten til pleiepenger er begrenset til 60 dager per pasient. 

Omsorg for nære pårørende
Arbeidstaker har også rett til permisjon i inntil 10 dager hvert kalenderår for å gi nødvendig omsorg til nære familiemedlemmer som
  • foreldre, også steforeldre og fosterforeldre
  • ektefelle
  • samboer
  • registrert partner
Retten er begrenset til 10 dager uansett hvor mange man har omsorg for, og er først og fremst ment å ivareta ekstraordinære behov og spesielt vanskelige situasjoner. Bestemmelsen omfatter med andre ord ikke behov for daglig pleie eller generell bistand i dagliglivet som husarbeid og innkjøp, det vil arbeidstaker kunne planlegge og påta seg utenom arbeid. 
 
Nødvendighetskriteriet går ut på at den som trenger omsorg ikke kan klare seg selv i den aktuelle situasjonen. Hva som er nødvendig i det enkelte tilfelle, må vurderes konkret.
    
Krav til dokumentasjon og varsel
Arbeidsgiver må kunne kreve at arbeidstaker godtgjør behovet for fravær. Ved kortere fravær vil det normalt være nok at arbeidstaker sier fra om og redegjør for behovet. Ved lengre fravær vil det kunne være behov for at arbeidstaker redegjør mer utførlig, eventuelt legger fram dokumentasjon. Arbeidstaker bør varsle på forhånd, når det lar seg gjøre, og ellers så tidlig som mulig.
 
Det utløses ingen rett til kompensasjon fra det offentlige ved uttak av denne type permisjon. Kompensasjon vil likevel kunne reguleres gjennom tariffavtaler, eller i kraft av arbeidsgivers styringsrett.  
 
Funksjonshemmet eller kronisk sykt barn over 18 år
De samme rettigheter gjelder for nødvendig omsorg for funksjonshemmet eller kronisk sykt barn. Har arbeidstaker hatt utvidet rett til omsorgsdager etter arbeidsmiljøloven § 12-9 (3), gjelder denne ordningen fra kalenderåret etter at barnet fylte 18 år. 
 
Også besteforeldre som har vært omsorgspersoner i foreldrenes sted omfattes av retten til permisjon.