Tema

Permisjon

Relaterte emner

Permisjon og ansiennitet

Når en ansatt går ut i permisjon kan det bli spørsmål om permisjonstiden skal telle med i den ansattes ansiennitet i virksomheten.

Ansienniteten en arbeidstaker har kan bli vektlagt ved lønnsfastsettelse, permitteringer og i en nedbemanningssituasjon. Hvorvidt ansiennitet opparbeides i permisjonstiden eller ikke, kan derfor ha stor betydning for arbeidstaker.

Hvordan ansiennitet skal beregnes er ikke regulert i arbeidsmiljøloven. På det tariffregulerte området er det vanlig at den ansatte opparbeider ansiennitet ved uttak av lovbestemte permisjoner.

I spørsmålet om ansiennitet ved foreldrepermisjon må det også tas hensyn til likestillings- og diskrimineringsloven § 33.

Er ikke virksomheten bundet av tariffavtale eller særavtale som regulerer forholdet, hører spørsmålet i utgangspunktet inn under arbeidsgivers styringsrett. Spørsmålet om ansiennitet kan være regulert i den enkeltes arbeidsavtale, eller i den konkrete avtalen om permisjon som arbeidstaker inngår med arbeidsgiver.