Tema

Permisjon

Relaterte emner

Har man krav på nøyaktig samme stilling?

Det er opp til arbeidsgiver å organisere og omorganisere arbeidsplassen. Men enkelte lovregler, den individuelle arbeidsavtalen og tariffavtalte bestemmelser setter visse grenser for hva arbeidsgiver kan foreta seg.

Foreldrepermisjon
Arbeidstaker som kommer tilbake fra permisjon knyttet til graviditet og fødsel har rett til å vende tilbake til samme, eventuelt tilsvarende stilling, ifølge likestillings- og diskrimineringsloven § 33. 

Har en kvinne som skal tilbake etter foreldrepermisjon fått skader under fødselen som gjør det vanskelig å fortsette i arbeidet hun hadde tidligere, har hun rett til å få arbeidet tilrettelagt så langt det er mulig, eller få annet arbeid.

Andre permisjoner
Hvorvidt den som kommer tilbake til jobb etter endt permisjon har krav på den gamle stillingen sin, er ikke regulert i lov. Her er det de ulovfestede prinsippene om arbeidsgivers styringsrett, sammenholdt med kontraktvernsreglene, som regulerer arbeidstakers rett og arbeidsgivers handlefrihet.

En arbeidstaker som kommer tilbake til arbeidet etter permisjon har rett til å gjeninntre i samme arbeidsavtale som før permisjonen startet.
Unntaksvis kan arbeidsgiver omplassere arbeidstakere, men da er det en forutsetning at omplasseringen ikke skyldes permisjonen. Er den gamle stillingen organisert bort, vil arbeidstaker uansett ha krav på en tilsvarende eller liknende stilling. Det betyr at den nye stillingen skal være likeverdig, blant annet med hensyn til lønn, arbeidsoppgaver og ansvar.

Arbeidstaker har ikke et ubetinget krav på nøyaktig samme stilling ved tilbakekomst til arbeid etter endt permisjon. Det vedkommende har rett på, er å gjenoppta sin arbeidsavtale. Forskjellen på å gjenoppta stillingen og å gjenoppta arbeidsavtalen kan forklares slik:  

Eksempel

A er sekretær for B når hun går ut i permisjon. I arbeidsavtalen står det at hun er sekretær, men ikke hvem hun er sekretær for. Når hun kommer tilbake fra permisjonen er det sekretærjobben hun skal ha tilbake, men ikke nødvendigvis for B.
 
Hun kan like godt bli sekretær for C idet arbeidsavtalen hennes som sekretær dermed anses oppfylt. Står det i arbeidsavtalen at A er ansatt som sekretær for B skal hun selvfølgelig ha tilbake stillingen hos B.
 
Vi har det samme forholdet når det gjelder arbeidssted når et konsern består av flere virksomheter. Er en person ansatt i en bestemt virksomhet eller i hele konsernet?
 
Er A ansatt i en bestemt virksomhet, må hun tilbake til en sekretærstilling i denne virksomheten, mens hun som ansatt i konsernet kan bli flyttet til en annen virksomhet innen samme konsern.