Tema

Permisjon

Relaterte emner

Permisjon for å utføre offentlige verv

Arbeidstaker har ubetinget rett til permisjon fra arbeidet i det omfang som er nødvendig for å oppfylle lovbestemt møteplikt i offentlige organer. Hensynet bak regelen er at arbeidstakere skal gis mulighet til å skjøtte et offentlig verv også når vervet fører til fravær fra arbeidet. I tillegg vil bestemmelsen kunne bidra til å styrke rekrutteringen til slike verv.

Hvorvidt det er snakk om en lovbestemt møteplikt må avgjøres konkret ut fra hvilket offentlig organ det gjelder. Normalt vil det omfatte alle representanter og vararepresentanter til statlige, fylkeskommunale og kommunale verv, styrer, råd, nemnder og utvalg opprettet i eller i medhold av lov. Det antas også at bestemmelsen omfatter rett til permisjon etter domstolloven, for eksempel plikt til å møte som domsmann, lagrettsmedlem eller rettsvitne. Også plikten til å møte som vitne eller part i en rettssak må anses å være omfattet.     

I det omfang det er nødvendig
I tillegg til selve møtet, antas det at retten til fravær omfatter reise til og fra møtet, pauser under møtet og lignende. Rettigheter ut over det kan være nedfelt i avtaleverket mellom partene i arbeidslivet.

Utenfor bestemmelsen faller annet fravær for å ivareta eventuelle oppgaver som følger med det offentlige vervet, ut over møteplikten. Et eksempel er forberedende møter for å samordne partipolitiske standpunkter. Det samme gjelder arbeid i partipolitiske organisasjoner.

Varsel til arbeidsgiver
Det følger ikke uttrykkelig av lovbestemmelsen, men lojalitetshensynet tilsier likevel at arbeidstaker plikter å varsle arbeidsgiver om fraværet på forhånd og så tidlig som mulig, for at arbeidsgiver skal få mulighet til å innrette seg.

Ulønnet permisjon
Permisjonen er i utgangspunktet ulønnet, da kompensasjon for inntektstapet ytes av kommunen, fylkeskommunen eller staten.