Utsatt uttak av foreldrepenger

Heltidsarbeid helt ned til en enkelt dag vil kunne gi rett til å utsette foreldrepengene, når arbeidstaker avtaler det skriftlig med arbeidsgiver. Med unntak av de 3 ukene før fødselen og de første 6 ukene etterpå, kan hele perioden med foreldrepenger utsettes.

 

Foreldrepengene skal som hovedregel tas ut sammenhengende. Folketrygdloven § 14-11 åpner likevel for å søke om utsettelse i visse situasjoner. Da man antar at utsettelse vanligvis vil gjelde korte perioder, er det ikke satt noen grense for utsettelsens varighet. Den følger derfor lovens vanlige regler om at foreldrepengene må tas ut innen 3 år etter fødsel eller omsorgsovertakelse.
 
Utsettelse på grunn av inntektsgivende arbeid på heltid
Når den som mottar foreldrepenger midlertidig er i inntektsgivende arbeid på heltid, kan uttaket av foreldrepengene utsettes. Konsekvensen blir da at uttaket av foreldrepenger avbrytes og forskyves i sin helhet i den perioden arbeidet varer, fordi ingen av foreldrene mottar foreldrepenger.
 
Hva kan utsettes og hvor lenge?
Hele perioden med foreldrepenger kan utsettes, unntatt 3 uker før og 6 uker etter fødselen. Også fedrekvoten som er forbeholdt far, kan utsettes.
Det er et vilkår at foreldrepengeuttaket er påbegynt, før det kan utsettes, og at det har vart i 6 uker. Loven stiller ikke krav til varigheten av heltidsarbeidet. Ifølge departementet betyr det at heltidsarbeid helt ned til en enkelt dag kan gi rett til utsettelse.
 
Formelle krav til utsettelse
For å kunne utsette perioden med foreldrepenger, må arbeidstaker inngå skriftlig avtale med arbeidsgiver. Det må gå frem av avtalen at han eller hun skal jobbe heltid, og i hvilken periode han eller hun skal jobbe, samt antall uker eller dager med fulle foreldrepenger som skal benyttes til utsettelse. Avtalen signeres av begge parter.
 
Slik avtale om utsettelse kan inngås etter at selve stønadsperioden med foreldrepenger har startet, og kan avsluttes tidligere enn planlagt, forutsatt at arbeidsgiver er enig. Det er heller ingenting i veien for å inngå flere avtaler i løpet av stønadsperioden.
 
Andre tilfeller som gir rett til å utsette foreldrepenger
Folketrygdloven § 14-11 definerer i hvilke situasjoner foreldrepengene kan utsettes. Foruten ved heltidsarbeid gjelder det

  • ved lovbestemt ferie
  • ved sykdom eller innleggelse i helseinstitusjon hos stønadsmottaker
  • når barnet er innlagt i helseinstitusjon

Artikkelen er også publisert i bladet Personal og Ledelse.