Tvisteløsningsnemnda

Blir ikke arbeidsgiver og arbeidstaker enige om vilkårene for permisjon er oppfylt, kan de be Tvisteløsningsnemnda behandle saken. Hvilke saker nemnda har myndighet til å løse og fremgangsmåten for det, er tema i denne artikkelen.

Ifølge arbeidsmiljøloven § 17-2 skal noen saker først behandles av en tvisteløsningsnemnd, før de eventuelt behandles av en domstol. Fristen for å bringe saken inn for domstolene er 8 uker fra nemnda fattet sitt vedtak.

Tvisteløsningsnemnda behandler saker om

  • rett til å bli fritatt fra overtidsarbeid, merarbeid eller nattarbeid
  • rett til redusert eller fleksibel arbeidstid
  • fortrinnsrett for deltidsansatt
  • rett til fri etter arbeidsmiljøloven kapittel 12
Det inkluderer blant annet tvist om vilkårene for rett til permisjon er oppfylt, om avtaler om delvis permisjon etter § 12-6, om endring av slike avtaler, om arbeidstaker har varslet planlagt permisjon innen de fristene som følger av § 12-7 eller om permisjonen må utsettes på grunn av for sen varsling, om vilkårene for utdanningspermisjon er oppfylt, og hvordan retten til ammefri skal gjennomføres. Tvister om for eksempel lønn under fødsels- og foreldrepermisjon faller utenfor tvisteløsningsnemndas område.  

De sakene som kan klages inn for nemnda er i utgangspunktet lite egnet for domstolsbehandling. Tvisteløsningsnemnda vil derfor ivareta både arbeidsgivers og arbeidstakers legitime behov for å få prøvd saker innen visse områder.

 
Sammensetning
Tvisteløsningsnemndas sammensetning er regulert i forskrift. Nemnda skal ha en representativ sammensetning i den enkelte sak. Normalt blir det oppnevnt 3 medlemmer fra en gruppe på 9 faste medlemmer, der arbeidsgiver og arbeidstaker foreslår hvert sitt medlem, i tillegg til at enten leder eller en av nestlederne møter. Hvis ett av nemndas faste medlemmer krever det for å få saken best mulig belyst, skal nemnda utvides med 2 ekstra bransjemedlemmer. Bransjemedlemmene representerer ikke partene i saken. Arbeidstilsynet er sekretariat for nemnda.
 

Innen 4 uker

For at tvisteløsningsnemnda skal behandle saken, må den som hovedregel fremmes for nemnda innen 4 uker etter at arbeidsgivers avslag kom fram til arbeidstaker.
I saker om utdanningspermisjon etter arbeidsmiljøloven § 12-11 kan det være at arbeidsgiver ikke har svart innen lovens frist. Fristen er da 4 uker fra det tidspunktet arbeidsgiver skulle ha svart.
Saker om delvis permisjon etter fødsel eller omsorgsovertakelse blir behandlet selv om 4-ukersfristen er utløpt, forutsatt at saken sendes inn så raskt som mulig etter fødselen eller omsorgsovertakelsen.

 

Tvungen løsningsform
Tvisteløsningsnemnda er en tvungen tvisteløsningsform på de områdene den gjelder. Det betyr at flest mulig tvister skal løses her. Ønsker noen av partene å forfølge saken videre, må den bringes inn for sivil domstol.
 
Det er et vilkår for domstolsbehandling at saken først har vært oppe til behandling i tvisteløsningsnemnda, og at nemnda har fattet en avgjørelse. Frist for å reise søksmål for domstolene er 8 uker regnet fra det tidspunktet nemnda traff sin avgjørelse. Nemndas avgjørelse skal som hovedregel gjelde mens saken er under domstolsbehandling. Hvis det er urimelig, kan retten fastsette en annen midlertidig ordning etter begjæring fra en av partene.