Hva er reisetilskudd?

Reisetilskudd er et av NAVs virkemidler for å holde yrkesaktive personer helt eller delvis i arbeid. Blir en arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende eller frilanser sykmeldt, skal legen alltid først vurdere gradert sykmelding eller reisetilskudd, før en full sykmelding.

 

Reisetilskudd kan gis når sykdom eller skade gjør en yrkesaktiv person midlertidig ute av stand til å reise til og fra arbeidsstedet på vanlig måte. Reisetilskudd er med andre ord et alternativ til sykepenger eller arbeidsavklaringspenger. For å kunne innvilge reisetilskudd må derfor vilkårene for rett til sykepenger eller arbeidsavklaringspenger være oppfylt.
Dager det utbetales reisetilskudd for skal ikke regnes med i lengden på sykepengeperioden, noe som betyr at man ikke bruker av kvoten på sykepengedager etter folketrygdloven § 8‑12 første ledd.
 
Krav om midlertidig transportbehov
Det er transportbehovet som må være midlertidig, ikke selve sykdommen eller skaden. Det er ingen begrensning i antall dager det kan gis reisetilskudd for, så lenge det kan dokumenteres at selve transportbehovet er midlertidig.
 
Når kan reisetilskudd gis?
Tilskuddet kan gis ved alle typer sykdom eller skade. Det er behandlende lege som må attestere at den sykmeldte har et midlertidig transportbehov på grunn av sykdom eller skade, og ville vært helt eller gradert sykmeldt hvis reisetilskudd ikke ble innvilget.
 
Reisetilskuddet gis tidligst fra den 17. kalenderdagen etter at arbeidsuførheten oppsto. For arbeidstaker betyr det at reisetilskudd kan ytes etter utløpet av arbeidsgiverperioden, mens selvstendig næringsdrivende og frilansere kan få reisetilskudd etter utløpet av ventetiden for sykepenger for disse gruppene. 
 
Det er dessuten et vilkår for rett til reisetilskudd at retten til sykepenger eller arbeidsavklaringspenger er i behold. En person som har en sykepengedag igjen, har sykepengeretten i behold, og vil dermed kunne motta reisetilskudd.
 
Slik beregnes reisetilskuddet
Reisetilskuddet skal dekke nødvendige ekstra transportutgifter. Ved beregning av hvor mye den enkelte har krav på i reisetilskudd må ordinære reiseutgifter til og fra arbeidsstedet derfor trekkes fra. Ved bruk av egen bil dekkes utgiftene etter statens reiseregulativ, med fradrag for de utgiftene arbeidstaker vanligvis ville hatt til transport.
 
Reisetilskuddet begrenses til det beløpet arbeidstaker ville fått utbetalt i sykepenger for samme tidsrom. Ved gradert sykmelding begrenses reisetilskuddet til det beløpet sykepengene er redusert med.

 

Varig transportbehov
Også ved varig sykdom vil reisetilskudd kunne gis, men bare når sykdommen fører til ekstraordinært transportbehov. Ved varig transportbehov bør man i stedet søke grunnstønad til transport, eller støtte til egen bil.

Artikkelen er også publisert i bladet Personal og Ledelse